Utility model patents
Bằng sáng chế mô hình tiện ích
Practical patent
Bằng sáng chế thực tế
Utility model patents
Bằng sáng chế mô hình tiện ích
Technology enterprises
Doanh nghiệp công nghệ
International Chamber of Commerce
Phòng Thương mại quốc tế
Certificate Of Conformity
Giấy chứng nhận phù hợp
Textile appearance patent
Bằng sáng chế về dệt may
Practical patent
Bằng sáng chế thực tế
Utility model patents
Bằng sáng chế mô hình tiện ích
Utility model patents
Bằng sáng chế mô hình tiện ích
Utility model patents
Bằng sáng chế mô hình tiện ích
Utility model patents
Bằng sáng chế mô hình tiện ích
Zhejiang Province science and technology enterprises
Doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Chiết Giang
Provincial industrial new products
Sản phẩm công nghiệp mới của tỉnh
Technology project certification
Chứng nhận dự án công nghệ
CE
CÁI NÀY