Tổng giám đốc: Spring Chang
Ô: + 86-13906646246
changs@changsinter.com
springchang2009@hotmail.com

Giám đốc bán hàng: Andrew
Ô: + 86-15167705128
changs@changsinter.com
chinaxjy @ changsinter.com

       
Tên: Justin Zhu
Bộ phận bán hàng
Ô: + 86-15167705178
master@changsinter.com

Tên: Shouyu Chen
Bộ phận bán hàng
Ô: + 86-15167705138
changs@changsinter.com

Tên: Jenny Yang
Bộ phận bán hàng
Ô: + 86-15167705138
sales@changsinter.com

Tên: Jack Xu
Bộ phận bán hàng
Ô: + 86-15167705158
market@changsinter.com

Tên: A Rui 张昌瑞
Ô: + 971-50-8868859
brother218@gmail.com
Tên: Bo Yang (杨建波)
Kỹ sư
Ô: + 86-15067818568
Tên: Tiếng Đức
Di động: +52 15513107938
german.marina.3@gmail.com
Tên: Clarence He
Ô: (65) 96180146
sales@rayizhan.com